Aktualności

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
16Maj2015

Jednolite podstawy dla e-usług w Polsce i UE

eidasJuż od lipca 2016 roku w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy rozporządzenia eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym).

Nowe rozporządzenie zastępuje wcześniejszą dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych, jak również krajowe przepisy państw członkowskich UE w tym zakresie. Celem rozporządzenia eIDAS jest zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania do transakcji elektronicznych poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów w całej Unii Europejskiej. Usprawni to znacząco komunikację elektroniczną między obywatelami, przedsiębiorstwami i administracją publiczną na terenie całej Unii. Rozporządzenie odnosi się nie tylko do podpisu elektronicznego (tj. zastępowana dyrektywa 1999/93/WE), ale wkracza także w obszar nowych narzędzi niezbędnych dla kompleksowego świadczenia transgranicznych e-usług, takich jak identyfikacja elektroniczna, pieczęć elektroniczna czy elektroniczne doręczenia.

Oznacza to konieczność dostosowania polskiego prawa wykonawczego do wymogów rozporządzenia. Prace w tym zakresie już trwają i polegają m.in. na przygotowaniu ustawy, która uchyli obowiązującą ustawę o podpisie elektronicznym oraz ureguluje materię pozostawioną przez eIDAS do obsłużenia państwom członkowskim (tj. kwestie nadzoru nad usługami, odpowiedzialności za świadczone usługi oraz kary administracyjne).  Z uwagi na brak możliwości bezpośredniej zmiany ustawą również krajowych rozporządzeń związanych z obszarem uregulowanym w eIDAS, konieczna będzie także ich nowelizacja. Jest to proces długotrwały, dlatego należy go rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby nowe przepisy – spójne pojęciowo i merytorycznie - mogły zafunkcjonować płynnie od 1 lipca 2016 roku.

Co ważne - oprócz nowelizacji krajowych aktów prawnych konieczne będzie również dostosowanie systemów informatycznych zwłaszcza tych w ramach, w których świadczone są elektroniczne usługi publiczne. Szczególnej uwagi w tym względzie wymagają przepisy dotyczące wzajemnego, transgranicznego uznawania tzw. notyfikowanych środków elektronicznej identyfikacji oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych w usługach publicznych. Celem rozporządzenia eIDAS jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających interoperacyjności usług administracji elektronicznej w całej Unii Europejskiej.

Ujednolicenie przepisów w całej UE spowoduje, że kontakt elektroniczny pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami i administracją publiczną będzie wygodniejszy i bardziej bezpieczny. Wpłynie to pozytywnie na  rozwój całego sektora e-usług, nie tylko administracji publicznej. Jeden identyfikator elektroniczny otrzymany w ojczystym kraju będzie pozwalał na uwierzytelnienie się w różnych systemach teleinformatycznych w całej UE np. w systemach opieki zdrowotnej. Każdy podpis elektroniczny spełniający wymagania określone przepisami będzie nie tylko uznany, ale też łatwo rozpoznany, a jego poprawność i ważność  łatwa do zweryfikowania.

źródło: MAiC